Valberedning

Vad är valberedningens uppdrag?

Valberedningen är årsmötets organ med enda uppgift att bereda och lämna förslag till stämmans beslut i val och eventuella arvodesfrågor för styrelse och revisorer. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intressen och får inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. 

Sammansättning

Höstmötet ska utse valberedningens ledamöter. Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Sammansättningen bör vara sådan att jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås samt att olika åldergrupper finns representerade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. 

Valberedning Lagans Golfklubb

Namn Roll Kontaktuppgifter Inför 2024
     
Vakant Ledamot   vakant
Vakant Ledamot   vakant

Är du medlem och har tips/förslag till valberedningen? Kontakta oss