Stadgar

Klubbens stadgar fastställdes vid årsmöte den 17 februari år 2000. Den 31 mars år 2011 gjordes en stadgeändring. Ändringen medförde nya regler för ändring av medlemskapsform och för utträde ur klubben. Vid höstmötet 23 november 2017 gjordes en mindre korrigering. Vid höstmötet den 28 november 2019 gjordes smärre korrigeringar paragraferna 13 och 25.